เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดโดเมนเนม .TH

.IN.TH สำหรับหน่วยงานทุกประเภทและบุคคลทั่วไป

กรณีจดในนามบุคคล ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • – สำเนาใบขับขี่
 • – หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

กรณีจดในนามองค์กร ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – หนังสือรับรองบริษัท DBD (ตัวอย่าง)
 • – ใบ ภ.พ.20 – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอย่าง)
 • – หนังสือบริคณสนธิ – ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นรับรองจากเจ้าหน้าที่ (ตัวอย่าง)
 • – ใบ ท.ค.0401 – ทะเบียนการค้า

.CO.TH สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ

ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรูปแบบการจดทะเบียนโดเมนเนม 2 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1: จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กร โดย 1 องค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th ได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
1.1 องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – หนังสือรับรองบริษัท DBD (ตัวอย่าง)
 • – ใบ ภ.พ.20 – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอย่าง)
 • – หนังสือบริคณสนธิ – ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นรับรองจากเจ้าหน้าที่ (ตัวอย่าง)
 • – ใบ ท.ค.0401 – ทะเบียนการค้า

1.2 องค์กรที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย ใช้เอกสารทั้งหมด 3 รายการ ดังต่อไปนี้

 • – หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
 • – หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 • – หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ได้แก่ รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน และรับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนมในชื่อ xxxx.co.th

แบบที่ 2: จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร หากองค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
2.1 เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้เอกสาร 1 รายการ ดังต่อไปนี้

 • – หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

2.2 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย ใช้เอกสารทั้งหมด 3 รายการ ดังต่อไปนี้

 • – หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
 • – หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 • – หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ได้แก่ รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน และรับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนมในชื่อ xxxx.co.th

.AC.TH สำหรับสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – หนังสือจัดตั้งโรงเรียนที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ตัวอย่าง)
 • – กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นรับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน (ตัวอย่าง)

.GO.TH สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทางผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัดรับทราบ (ตัวอย่าง)

.OR.TH สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น (ตัวอย่าง)
 • – กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือ จัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.MI.TH สำหรับหน่วยงานทางทหาร

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – หนังสือรับรองจากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้ (ตัวอย่าง)

สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th

.NET.TH สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • – ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตัวอย่าง)

การจัดส่งเอกสาร

กรุณาจัดส่งเอกสารที่จำเป็นมาทางทางอีเมล์ ซึ่งท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็วที่สุด โดยสแกนเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ แล้วจัดส่งมายังอีเมล์ support [at] siamlivehost.com เพื่อเริ่มต้นกระบวนการจดโดเมนเนมในทันที หรือส่งเอกสารมาทางโทรสารหมายเลข 02-107-5833 กด 3

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ หลอกให้ชำระเงินต่ออายุบริการอ่านต่อ